Jun 8, 2011

Cách vào Facebook không bị chặn bởi VNPT, FPT, Viettel mới nhất - 4/2011

Có 2 bước để truy cập vào mạng xã hội Facebook

Bước 1: 
Sử dụng OpenDNS:
208.67.222.222
208.67.220.220
Sử dụng DNS của Google
:
8.8.8.8
8.8.4.4
- Sử dụng DNS của Norton:

198.153.192.1
198.153.194.1

- Cấu hình OpenDNS Win 7

Click vào icon Network Internet Access dưới thanh taskbar >> Open Network and Sharing Center >> Local Area Network >> Properties >> chọn Internet Protocol version 4 >> Propeties>>Tích vào Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS ServerAlternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 >> OK

- Cấu hình OpenDNS Win XP
Start >> Control Panel >> Network Connection >> Properties >> Internet Protocol (TCP/IP) >> Properties >> chọn Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS ServerAlternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 >> OK

 Bước 2:Sửa file hosts trong Windows
- Bạn vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc có 1 file tên là hosts. Dùng notepad để sửa, thêm vào 3 dòng bên dưới:
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
 
 Thử đoạn IP dưới đây nếu không đăng nhập được FaceBook:
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com

Save lại và thử kiểm tra bằng cách truy cập vào Facebook bằng link: http://www.facebook.com

0 comments:

Post a Comment